Reforma interior d’habitatge.

Reforma interior d’edifici entre mitgeres per ús com a habitatge unifamiliar i local comercial.

Reforma