Obra civil

  • Urbanitzacions de nova planta.
  •  Reordenació de zones urbanes consolidades.
  • Conservació i manteniment de la via pública: reparació de flonjalls, reforç de ferms, elements de seguretat i senyalització, etc.
  • Arranjament de camins i pistes forestals, parcs i jardins , places, zones d’oci, passeres i passos inferiors sota camins, vials i carreteres, aparcaments en superfície, etc.
  • Xarxes de serveis: aigua potable, bombaments, contra incendis, reg per aspersió, difusió i degoteig, baixa i mitja tensió, centres de transformació, enllumenat públic, telecomunicacions i gas.