Medi Ambient

 • Endegament de rieres i torrents.
 • Reparació i manteniment de xarxes de clavegueram i sanejament.
 • Estacions de bombeig.
 • Obres de defensa del litoral.
 • Instal·lacions portuàries.
 • Obres de millora paisatgística.
 • Treballs forestals.
 • Pantalles acústiques.
 • Soterrament de contenidors per a residus.
 • Recollida pneumàtica de residus sòlids urbans.
 • Reciclatge de runes.